● главная страница / библиотека / обновления библиотеки

А.Т. Сміленко. Глодоські скарби. Київ: «Наукова думка». 1965. А.Т. Сміленко

Глодоські скарби.

// Київ: «Наукова думка». 1965. 88 с., вкл.

 

аннотация: ]

Книга присвячена дуже цікавій та важливій історичній пам'ятці, відкритій в 1961 р. на Кіровоградщині. Це було поховання багатої, знатної особи, очевидно, князя та військового вождя, кінця VII ст. н.е. з великою кількістю золотих і срібних речей, що можуть бути поставлені в ряд з найбагатшими давніми скарбами України. Серед золотих речей — чудові прикраси, справжні шедеври давніх майстрів-ювелірів. В книзі описана ця пам'ятка та показано її значення у вивченні історії населення Середнього Подніпров'я.

 

Зміст

 

Замість передмови. — 3

Знахідки біля села Глодоси. — 7

Залишки поховання. — 7

Місце стоянки загону. — 10

Глодоські скарби. — 13

Історичне місце пам'ятки. — 40

Середнє Подніпров'я на початку середньовіччя. — 40

Час пам'ятки. — 45

Походження речей. — 49

Хто був похований на березі р. Сухий Ташлик. — 54

Історичне значення пам'ятки. — 57

Список предметів, знайдених біля с. Глодоси, із зазначенням ваги та проби виробів з дорогоцінних металів. — 59

 

Резюме. — 62

Список скорочень. — 68

Додатки. — 69

Додаток 1. Про результати дослідження уламків спалених кісток із знахідки біля с. Глодоси. В.В. Гінзбург, В.Й. Добряк. — 71

Додаток 2. Результати спектрального аналізу декоративних вставок з виробів Глодоської знахідки. Ю.Л. Щапова. — 73

[Примiтки. — 76]

 

Содержание

 

Вместо предисловия. — 3

Находки у села Глодосы. — 7

Остатки погребения. — 7

Место стоянки отряда. — 10

Глодосские сокровища. — 13

Историческое место памятника. — 40

Среднее Поднепровье в начале средневековья. — 40

Время памятника. — 45

Происхождение вещей. — 49

Кто был погребён на берегу р. Сухой Ташлык. — 54

Историческое значение памятника. — 57

Список предметов, найденных у с. Глодосы, с обозначением веса и пробы изделий из драгоценных металлов. — 59

 

Резюме. — 62

Список сокращений. — 68

Приложения. — 69

Приложение 1. О результатах исследования обломков сожженных костей из находки у с. Глодосы. В.В. Гинзбург, В.И. Добряк. — 71

Приложение 2. Результаты спектрального анализа декоративных вставок из изделий Глодосской находки. Ю.Л. Щапова. — 73

[Примечания. — 76]

 

Contents

 

Introductory Note. — 3

Finds near the village of Glodosy. — 7

Remains of the burial. — 7

The site of the detachment camp. — 10

Glodosy treasures. — 13

Historical site of the monument. — 40

The Central Dnieper River area. — 40

The time of the monument. — 45

The origin of the articles. — 49

Who was buried on the bank of the Sukhoi Tashlyk River. — 54

Historical significance of the monument. — 57

 

List of articles found near the village of Glodosy with the indication of weight and standard of the articles of precious metals. — 59

 

Summary. — 65

List of abbreviations. — 68

Appendix. — 69

Results of examining the fragments of burnt out bones from the finds near the village of Glodosy by V.V. Ginsburg, V.I. Dobryak. — 71

Results of the spectral analysis of decorative insets from the articles of the Glodosy burial by Y.L. Shchapova. — 73

[Endnotes. — 76]

 

[ Цветные таблицы I-VIII. ]

 


 

Список скорочень.   ^

 

АП — Археологічні пам’ятки УРСР, Київ

ВДИ — Вестник древней истории

ДІМ — Державний історичний музей

ІА — Інститут археології АН УРСР

ИАК — Известия Археологической комиссии

КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН УССР, Киев

КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР

МАК — Материалы по археологии Кавказа

МАР — Материалы по археологии России

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

СА — Советская археология

СЭ — Советская этнография

Труды АС — Труды Археологического съезда

АН — Archaeologia Hungarica

FA — Folia Archaeologica

WA — Wiadomości Archeologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наверх

главная страница / библиотека / обновления библиотеки